the laughing fit"imitation is the sincerest form of flattery"


Kill Your Idols... the Xifer Spoof

Image hosted by Photobucket.comImiss il-parodija tas-serjetà. Trid toqghod attent. Ghax il-linja bejn ic-cajt u s-serjetà hija dejqa u facilment irriversibbli. U hawn elit li c-cajt ikollu jgharblu u jaghzel fejn huwa accettabbli u fejn mhux. Elit personali li johloq ir-regoli tal-loghba hu stess u mita taqbizlu jitfa' l-ikbar tantrum. Dak ta' "ghax meta taqbizli imbaghad ma nibqax nirraguna". Imma forsi jekk titfaghlhom il-muzika ta' Morrisssssssssssssssssssssssssgay f'widnejhom u xi gelato Algida u lejla ma tfajla Litwano-Baltiko-Italo-Hispanika jistghu bil-mod jergghu ghal normal. Imma imbaghad ikun tard wisq. Ghax la taqbez taqbez. U l-maskra taqa'. Tkun hrabt mill-elit tgahna, tal-pulcinelli li nittantaw ix-xemx u l-qamar ghal ma' l-elit intokkabbli li partu id-dahka sinciera u c-cajta ferriegha ghal dik makkinuza u inerta. Tkun tlaqt lill-Benigni biex sibt lil Hector Bruno. Ghax iva... illum qed nghixu iz-zmien tal-politically correct fejn mhux suppost tghid dak li tahseb imma trid tghid dak li jrid jisma' haddiehor. Bilfors. M'humiex armi kimici imma ghodda ta ' illuminazzjoni. M'humiex partiggjani imma partitarji. M'humiex ipokriti imma politikanti. M'humiex halja imma ekonomisti. M'humiex zombies imma bnedmin.

Xi drabi jekk tersaq wisq lejn it-tarf taf taqa' l-isfel, isfel, isfelu ma tergax lura.... imma x'jien nghid... il-pulcinell qajla ikollu ragun.Web This Blog

the laughing fit

  • A journal of merriment. "He deserves paradise who makes his companions laugh". Inspired by Punch, MAD, the Onion and other irreverent magazines. This is the blog that was created because "not everyone is in on the joke". The laughing fit ... the moaning stay out.


XML

Powered by Blogger

make money online blogger templates© 2006 the laughing fit | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without prior written permission.
"He deserves paradise who makes his companions laugh". Inspired by Punch, MAD, the Onion and other irreverent magazines. This is the blog that was created because "not everyone is in on the joke". The laughing fit ... the moaning stay out.